Sisekorra eeskiri

Spordiklubide „Corsagym“ poolt osutatavate teenuste kasutamist reguleerivad eeskirjad

  1. Üldsätted

1.1 Spordiklubide „Corsagym“ poolt osutatavate Teenuste kasutamist reguleerivad eeskirjad (edaspidi „Eeskirjad“) on siduvad kõigile Spordiklubide „Corsagym“ (edaspidi Eeskirjades „Spordiklubi“) teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubide Teenuseid võib kasutada ainult Spordiklubi klient  (edaspidi Eeskirjades „Liige“), kes on käesolevad Eeskirjad tähelepanelikult läbi lugenud ja kinnitab seda kinnitusega kodulehel corsagym.ee. Spordiklubile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud hüvitatakse Eesti Vabariigi seaduste sätete kohaselt.

1.2 Liikmed peavad Spordiklubi Teenuste kasutamiseks ostma kliendikaardi (edaspidi „Kliendikaart“) ja soetama treeningpaketi.

1.3 Kliendikaart on liikme isiklik ID kaart. Spordiklubisse saabumisel peab kasutama isiklikku ID kaarti klubisse sisenemisel.

1.4 Kliendikaardita ei saa Spordiklubisse siseneda v.a ühekorra pileti alusel

1.5  Kliendikaardi kehtivusaja arvestus ei ole peatatav haiguse korral ega muudel puhkudel.

1.6 Kliendikaardid on isiklikud, need ei tohi edastada kolmandatele isikutele. Kliendikaardi teisele isikule andmise korral blokeeritakse see ette hoiatamata, blokeeringu eemaldamiseks tuleb tasuda käsitlustasu 30€.

1.7 Spordiklubi on avatud iga päev kl 05.00 – 00.00

1.8 Spordiklubis on videovalve.

1.9  Spordiklubi võidakse kuni 24 tunniks hooldustöödeks sulgeda. Hooldustööde teostamise päevadel ei pakuta Liikmetele teenuseid, Kliente teavitatakse hooldustöödest ette.

1.10  Spordiklubil puuduvad liitumis tasud

1.11 Spordiklubi läbipääsusüsteemist tohib läbi minna 1 inimene korraga.

1.12  Ustesüsteemi mitmekesi läbides blokeeritakse kliendikaart, blokeeringu eemaldamiseks tuleb tasuda käsitlustasu 30€.

1.12.1 Alates 7-aastased isikud saavad kirjaliku vanema nõusoleku korral osta kodulehelt paketi või 1X pääsme klubist.

1.13 Ühekorra pääse loetakse kasutatuks, kui peale tasumist sisenetakse spordiklubi kliendi tsooni.

1.14 Ühekorra pääsme sisenemisega seostud rikke avaldusi võetakse vastu kuni 30 päeva vanuste sündmuste kohta.

Vanemate kui 30 päeva sündmuste avaldusi vastu ei võeta.

  1. Liikmelisus

2.1. Spordiklubide kliendikaartide kehtivusperiood (alates aktiveerimise päevast):

  • Viie (5) korra liikmekaarti kehtuvus on kuuskümend kalendri päeva alates aktiveerimisest
  • Ühekuuse Liikmekaardi kehtivusperiood on kolmkümmend kalendripäeva alates aktiveerimisest
  • Kolmekuuse Liikmekaardi kehtivusperiood on üheksakümend kalendripäeva alates aktiveerimisest.

2.2. Spordiklubi kinnitab Spordiklubi Liikmelisuse ja Liikmeks astumise tasude suurused, mis avaldatakse Spordiklubi veebilehel www.corsagym.ee

  1. Spordiklubi külastuse kestus

3.1. Liikmekaardi ostnud Liikmed võivad  Corsagym Spordiklubi külastada üks kord ööpäevas. Külastuse kestusele ei kehti piiranguid.

  1. Liikmete üldised käitumisreeglid ja vastutus reeglite rikkumise korral

Liige peab Spordiklubis ja Klubi ruumides:

4.1 Kasutama Spordiklubi poolt pakutavaid teenuseid, Klubi vara ja inventari vastutustundlikult ja ettevaatlikult ja rakendama kõikvõimalikke meetmeid Spordiklubi teenuste kasutamisel iseenda vigastamise, Spordiklubi vara rikkumise, teiste Spordiklubi Liikmete ja Klubi töötajate tervise kahjustamise ja vara rikkumise vältimiseks;

4.2 Olema kaine ja mitte meeleseisundit mõjutavate ainete (narkootiliste ainete, ravimite ja muude joovastavate või mürgiste ainete) mõju all. Spordiklubil on õigus antud nõudele mittevastava Liikme Klubisse laskmisest keelduda. Kui Liikme kainuse või joobeseisundi osas on kahtlusi, on Spordiklubi klientidel ja töötajatel  õigus paluda Liikmel Spordiklubist lahkuda;

4.3 Tegema fotosid või filmima ainult Spordiklubi juhtkonna loal. Kui Liige antud nõuet rikub, on Spordiklubil õigus seesuguse Liikme Liikmelisus tühistada;

4.4 Enne Spordiklubi seadmete ja inventari kasutamist tutvuma Spordiklubi ruumides välja pandud või vastaval seadmel või inventarartiklil toodud seadmete ja inventari kasutamist puudutavate eeskirjadega. Kui mõni küsimus jääb selgusetuks, ei tohi Liige seadmeid ega inventari kasutada, vaid peab pöörduma vajaliku teabe saamiseks Spordiklubi vastutavate töötajate poole;

4.5  Kasutama Spordiklubi seadmeid ja inventari ainult nende otseselt ette nähtud eesmärgil, meetodil ja korras, mis on toodud seadmete ja inventari kasutamise eeskirjades; vältima ajutiselt rikkis seadmete ja inventari kasutamist ja teavitama Spordiklubi vastutavaid töötajaid kõigist riketest ja seadmete või inventari sobilikkuse osas tekkinud kahtlustest;

4.7 Karastusjooke ja vett tohib kaasa võtta ainult purunemiskindlates mahutites; klubisse ei tohi kaasa võtta ega tarbida alkohoolseid jooke;

4.8 Vältima teiste Spordiklubi Liikmete segamist Teenuste kasutamisel. Liikmed, kes märkavad teiste Liikmete poolset ebasobivat käitumist, mis takistab teisi Spordiklubi Teenuste kasutamisel või võib ohtu seada teiste Liikmete ohutuse ja tervise, peavad Spordiklubi vastutavat töötajat seesugusest käitumisest teavitama infotelefonil 55 27 562.

4.9 Hüvitama Spordiklubi poolt esitatud kahjude hindamise aruande alusel Spordiklubile tekitatud rahalise kahju (seoses seadmete, inventari jms lõhkumisega), mis tekkis Liikme süül. Liige peab Spordiklubile tekitatud kahju kompenseerima hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul alates tekitatud kahjusid puudutava aruande esitamise kuupäevast liikmele, kui Spordiklubi juhtkond ei ole Liikmega kokku leppinud erineva kahju kompenseerimise tähtaja osas;

4.10 Viibima ainult Liikmete jaoks ettenähtud aladel;

4.11 Liige peab enne Spordiklubi poolt pakutavate Teenuste kasutamise alustamist veenduma, et tema tervislik seisund lubab tal Spordiklubis käia ja selle spetsiifilisi Teenuseid kasutada.

4.12  Liige on kohustatud iseseisvalt pidevalt jälgima oma tervislikku seisundit, samuti regulaarselt konsulteerima oma arstiga enne klubi külastamist, sealhulgas füüsilise koormuse, iseloomu ja intensiivsuse osas. Kui Liige kahtleb, kas talle sobib üks või teine klubi poolt pakutav teenus, siis on klient kohustatud konsulteerima selles küsimuses arstiga. Klubi külastamise fakt tähendab, et Liige kinnitab, et tal puuduvad niisugused meditsiinilised probleemid, mille puhul klubi külastamine ja klubis osutavate teenuste kasutamine on vastunäidustatud. Ettevõte ei vastuta kliendi tervise eest.

4.13 Spordiklubi seadmete ja Teenuste valimisel peavad Liikmed iseseisvalt valima nende spetsiifilistele individuaalsetele vajadustele, omadustele ja võimalikule organismile avalduvale toimele vastavad spetsiifilised sportimisseadmed, trenažöörid ja füüsilise koormuse.

4.14 Klubi ei hinda  Teenuste mõju Liikme tervisele ja ei garanteeri Teenuste positiivset mõju, st: Spordiklubi Teenustel võib sõltuvalt konkreetse Liikme tervislikust seisundist olla Liikme tervisele negatiivne mõju. Seetõttu peab külastaja olema ettevaatlik ja Spordiklubiga liitumise otsuse tegemisel ja spetsiifiliste pakutavate Teenuste valimisel hoolikalt järele mõtlema.

4.15 Spordiklubi territooriumil võib personaaltreeninguid pakkuda ainult klubi juhtkonna nõusolekul Corsagym spordiklubi personaaltreeneriks registreerimise korral.

4.16 Spordiklubi nõusolekuta personaaltreeningute läbiviimisel on spordiklubil õigus blokeerida antud tegevuse läbiviija sissepääsu õigused.

  1. Spordiklubis/Spordiklubisse on keelatud:

5.1 Kaasa võtta klaaspakendis karastusjooke;

5.2 Juua riietusruumides ja muudes selleks sobimatutes kohtades alkoholi või tarvitada narkootilisi aineid ja suitsetada;

5.3 Kasutada fööne juuste kuivatamisest erinevatel põhjustel;

5.4 Nahka koorida, karvu eemaldada, juukseid värvida muid isiklikke esteetilisi hügieeniprotseduure läbi viia;

5.5 Rõivaid pesta, kuivatada vms;

5.6  Kasutada trenažööre ega muid seadmeid, mis ei ole ajutiselt töökorras;

5.7 Kanda klubis mittesobivaid või määrdunud rõivaid või jalanõusid ega viibida saalis  saunasussidega ega ilma jalanõudeta. Nimetatud eeskirjade vastu eksivate külastajate saali  laskmisest võidakse keelduda;

5.8 Viibida või sportida alla 18-aastastel isikutel, välja arvatud alates 7-aastased isikud, kelle vanemad on andnud kirjaliku nõusoleku;

5.9 Segada teisi Spordiklubi Liikmeid Teenuste kasutamisel;

5.10 Kaasa võtta koduloomi.

  1. Täiendavad klubis kehtivad eeskirjad

6.1 Spordiklubi ei hüvita Liikme tervisele ja elule pakutavate Teenuste kasutamise teel tekitatud rahalisi ega mitterahalisi kahjusid, välja arvatud juhul, kui kahjud tekivad Spordiklubi süül.

6.2  Spordiklubi ega klubi personal ei vastuta õnnetusjuhtumite eest, mis toimuvad klubi territooriumil, ega kliendil tekkinud trauma eest, mis on põhjustatud käesolevate üldreeglite, ohutustehnikareeglite, klubi spordiinventari ja seadmete reeglite ja kasutusjuhendite või klubi personalikorralduste eiramisest kliendi poolt, samuti kliendi tervisele kolmandate isikute tegevuse poolt põhjustatud kahju eest.

6.3 Spordiklubi ei paku muud esemete hoiuteenust peale ruumi, kus Liikmed saavad oma esemed selleks ettenähtud kohtadesse hoiule jätta. Liikmed peavad jätma oma isiklikud esemed Spordiklubi riietusruumis olevatesse kappidesse, mille Liikmed peavad lukustama. Liikmetel ei soovitata Spordiklubisse kaasa võtta hinnalisi ja väärtuslikke esemeid. Spordiklubi ei vastuta Liikmete poolt riietusruumidesse või muudesse Klubi ruumidesse jäetud esemete eest. Liikmed peavad Spordiklubis kaduma läinud või kahjustatud isiklikest esemetest viivitamatult teavitama. Spordiklubi vastutab Liikme isiklike esemete kaotsimineku ja/või kahjustuste eest ainult juhul, kui ese läks kaotsi või sai viga Spordiklubi süül. Liikmete poolt mahaunustatud esemeid hoitakse Spordiklubis 30 päeva. Pärast seda asjad hävitatakse.

6.4  Liige peab kapi lukustama lukuga, mille saab osta Spordiklubist või kaasa toodud isikliku lukuga. Kasutama peab isiklikke lukke, sest Spordiklubil on  kapid, mis on lukustatavad ainult tabalukkudega.

6.5 Spordiklubist lahkudes peab Liige jätma kapi lukust lahti ja võtma luku kaasa või jätma luku selleks ettenähtud kohta. Kui kapp jäetakse lukku, lõigatakse lukk lahti. Lukud avatakse 1 kord nädalas öisel ajal. Spordiklubi ei vastuta tekkinud kahjude eest.

6.6 Spordiklubil on õigus keelduda Teenuste osutamisest käesolevaid Eeskirju rikkunud isikutele, kelle käitumine kahjustab teiste Spordiklubi Liikmete huve ja/või kelle käitumine ei vasta käesolevatele Eeskirjadele. Spordiklubi vastutavatel töötajatel on õigus nõuda, et Eeskirju rikkunud Liige lõpetab Spordiklubi poolt osutatavate teenuste kasutamise ja lahkub ruumidest. Külastuse eest makstud tasu Liikmele ei tagastata.

6.6  Kui Liige ei järgi käesolevaid Eeskirju ja juhul, kui Liikme käitumine kahjustab enam kui ühel puhul teiste Spordiklubi Liikmete huve või kui Liige saabub Spordiklubisse enam kui ühel korral joobeseisundis ja ei allu Spordiklubi õiguspärastele juhistele, on Spordiklubil õigus Liikme pakett tühistada. Sel juhul tagastatakse Liikmele kliendikaardi eest tasutud summa proportsionaalselt vastavalt kliendikaardi aegumistähtajani jäänud perioodi pikkusele, kusjuures tagastatavast summast arvatakse maha mõistlik kahjutasu Eeskirjade rikkumise läbi tekitatud kahjude eest.

6.7 Pidades silmas Spordiklubi töö ja klienditeeninduse iseärasusi ja tingimust, et Liikmed kasutavad Teenuseid üksi, teavitatakse  Liikmeid, et spordiklubi on avatud kl 05.00 – 00.00  ja Klubis ei viibi töötajaid, mistõttu Liige treenib järelvalveta. Liikmed kinnitavad oma nõusolekuga nimetatud fakti.

Tulekahjust või õnnetusjuhtumist on Liige kohustatud koheselt  teavitama häirekeskust telefonil 112.

6.8  Enne trenažööri kasutamist tuleb tutvuda vastava masina kasutamise eeskirjadega,  mis on välja toodud masinal. Eeskirjades kirjeldatakse konkreetse masina kasutamise korda ja õiget treeningharjutuse läbiviimise viisi.

6.9  Peale sportimist peab masin olema heas korras ja sobilik kasutamiseks teiste Liikmete poolt. Trenažööride lisaseadmed, muud seadmed ja hantlid peab tagasi panema selleks ettenähtud kohtadesse.

6.10 Kui masinat ei kasutata, ei tohi Liige sellel istuda ega takistada ühelgi teisel moel masina kasutamist teiste Liikmete poolt.

6.11  Spordiklubi tuleb kõigist trenažööride või muude seadmete defektidest viivitamatult teavitada.

6.12 Peale trenažööride ja muude seadmete kasutamist peab klient neid puhastama.

6.13 Spordiklubi reeglite rikkumisel on klubil õigus kliendi pakett tühistada ja Paketitasu, mis jäi pärast paketi lõpetamist järele paketi kasutamata kehtivusaja eest, ei kuulu tagastamisele  ja Ettevõte peab selle kinni tekitatud kahjude hüvitisena. Klient on täies ulatuses nõus kompensatsiooni suurusega ja on teadlik, et hüvitise selline suurus on seotud reeglite rikkumisega.

  1. TULEOHUTUSE JA ÕNNETUSJUHTUMI ÜLDPÕHIMÕTTED

7.1 Spordiklubi vara hoidmiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks peab  Liige kinni pidama Spordiklubi poolt kehtestatud tuleohutuse korrast;

7.2 Tuleõnnetuste vältimiseks on rangelt keelatud  spordiklubi ruumides suitsetada, põletada küünalt vms;

7.3 Tuleohu korral või tulekahju avastanud Liige tegutseb järgmiselt:

helistab hädaabi numbrile 112; helistamisel ütleb oma nime, sündmuskoha aadressi ja kirjeldab, mis põleb;

Juhtunust tuleb informeerida Spordiklubi infotelefonil 55 27 562.

7.4 Õnnetusjuhtumi korral  on Spordiklubis Liikmele kättesaadavad esmaabivahendeid, mis asuvad vastavalt märgistatud esmaabikapis , või  helistama 112.