Kliendileping

Spordiklubi Corsagym lepingu ÜLDSÄTTED

 1. MÕISTED

1.1 Kui kontekstist ei tulene erinevat tähendust, on käesolevas lepingus suurtähtedega kirjutatud mõistetel alltoodud tähendused:

1.2 Üldtingimused on käesoleva lepingu lahutamatu osa, millega fikseeritakse kõigile klientidele kehtivad teenuste pakkumise üldtingimused;

1.3 Klient on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks, välja arvatud sisekorraeeskirja punkti 5.8 korral;

1.4 Teenustasu on summa, mille klient tasub teenusepakkujale kalendrikuus osutatud teenuste eest;

1.5 Liikmelisuse kehtivusaeg on kõigi teenuste kasutamise periood;

1.6 Teenused on teenusepakkuja poolt pakutavad teenused, treeningsaali ja rühmatreeningsaali kasutamine/osalemine tundides;

1.7 Teenusepakkuja on MTÜ Spordiklubi Corsagym (registreerimiskoodiga 80347309), aadressiga: Tartu, Võru 79;

1.8 Leping on kliendi ja teenuspakkuja vaheline leping, mis koosneb eri- ja üldtingimustest koos kõigi lisade, paranduste ja täiendustega;

1.9 Pooled on klient ja teenusepakkuja koos;

1.10 Eeskirjad on teenuste kasutamise eeskirjad, mis avaldatakse teenusepakkuja veebilehel;

1.11 Klienditsoon on osa koduleheküljest, kus Klient end registreerib ja millele Klient saab juurdepääsu, sisestades koduleheküljel registreerimise käigus oma isikukoodi;

1.12 Kliendikaart on Kliendi isiklik ID kaart, millega tagatakse Kliendi isiku tuvastamine tema pääsemiseks Klubisse;

1.13 Ühe korra liikmetasu on jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mis kehtib ostu päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.14 5 korra liikmetasu – jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mis kehtib 60 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.15 30 päeva pakett on jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mis kehtib 30 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.16 90 päeva pakett – jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mis kehtib 90 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.17 Klubi – Spordiklubi Corsagym, mida Klient võib kasutada MTÜ poolt pakutavate teenuste saamiseks vastavalt ostetud Paketi liigile ja käesoleva lepingu tingimustele;

1.18 Kodulehekülg – www.corsagym.ee;

1.19 Pool/Pooled – Ettevõte ja/või Klient;

1.20 Kliendikaardi aktiveerimine – Kliendikaart aktiveeritakse alates kliendikaardi ostumomendist olemasolevale kliendile.

1.21 Treeningpaketi lõpetamine -Treeningpaketti ei ole võimalik peatada haiguse, puhkuse, elukoha vahetuse vms sündmuse korral.

1.22 Klubi uksesüsteem – Liikmel on keelatud siseneda klubisse mitmekesi ühe kliendikaardiga.

 1. LEPINGU ESE JA SÕLMIMISE KORD

2.1. Teenusepakkuja kohustub käesoleva Lepinguga pakkuma Kliendile teenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale ning Klient kohustub Teenusepakkujale nõuetekohaselt ja õigeaegselt käesolevas Lepingus sätestatud korra kohaselt tasuma.

2.1.1 Klient on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks, välja arvatud sisekorraeeskirja punkti 5.8 korral.

2.1.2 Registreerimisel koduleheküljel sisestab klient oma ees-ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbri, elektronposti aadressi, elukoha aadressi, isikukoodi ja pangakonto nr, kuhu ta soovib saada e-arvet, ning teenuskaardi kättesaamise koha.

2.2 Klient saab osta järgmist liiki pakette:

2.2.1 Ühe korra pääse – paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.2 5 korra pääse – paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.3 30 päeva pakett – paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.4 90 päeva pakett – paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.3 Leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Klient on märgistanud koduleheküljel ära järgmise kinnituse: «Kinnitan, et olen läbi lugenud kliendilepingu ja klubi sisekorraeeskirja. Vastavalt kliendilepingule olen nõus isiklike andmete kogumise ja töötlemisega“ ja tasunud Paketi teenuste eest vastavalt lepingu peatükis 4.1 sätestatud reeglitele.

https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-teenused/teenuste-lepingud#spordiklubi

2.4 Pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile tema poolt ära näidatud elektronposti aadressile kliendi registreerimise kinnitus.

 1. ETTEVÕTTE POOLT KLUBIS PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMINE

3.1 Kliendikaart annab õiguse külastada spordklubi.

3.2 Kliendikaart  annab Kliendile õiguse jõusaali ja rühmatreeningute külastamiseks vastava kliendikaardi kehtivuse aja jooksul.

3.3 Kolmekümnepäevane kliendikaart kehtib ja Klient võib seda kasutada üksnes 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, välja arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

3.4Üheksakümnepäevane kliendikaart kehtib 90 (üheksakümend) päeva kliendikaardi kehtivusaja esimesest päevast, välja arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

 1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Teenusepakkuja kohustub:

4.1.2 Tagama seadustes sätestatud eeskirjade kohaselt Kliendi poolt esitatud isikuandmete nõuetekohase turvalisuse.

4.2  Teenusepakkujal on õigus:

4.2.1 Turutingimuste või neid reguleerivate õigusaktide sätete muutumise korral ning muude objektiivsete põhjuste esinemise korral Teenuste osutamise ja (või) Lepingu tingimusi ja (või) Eeskirjadega seotud summasid ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja peab Klienti muutustest teavitama. Lepingu tingimuste või Teenuste eest tasumise tingimuste muutumise korral tuleb Kliendile muutustest ette teatada vähemalt 1 (kuu) enne muudatuste jõustumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult. Eeskirjade muutmisest tuleb Klienti teavitada veebilehel www.corsagym.ee;

4.2.2 Piirata käesolevas Lepingus ja Eeskirjades toodud puhkudel ja korras Teenuste pakkumist;

4.3 Klient kohustub:

4.3.1 Mitte üle andma kliendikaarti kolmandale isikule;

4.3.2 Mitte sisenema klubisse läbi ustesüsteemi uste mitmekesi ühe kliendikaardiga;

4.3.3 Esitama Teenusepakkujale vajalikke andmeid ja dokumente;

4.3.4 Kasutama spordiklubi vahendeid hoolsalt ja sihtotstarbeliselt.

4.3.5 Mitte tarbima klubis  alkohoolseid jooke, suitsetama ja mitte magama klubis.

4.3.6 Klubisse on keelatud siseneda alkoholi ja narkojoobes.

 1. TASUMISE KORD

5.1 Klient tasub Teenusepakkujale osutatud Teenuste eest ühekordse maksena koduleheküljel vastavalt paketile.

 1. VASTUTUS

6.1 Kui Teenuste osutamine peatub Kliendi süül, ei vabastata Klienti Teenuste eest tasumise kohustusest.

 1. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMISE KORD

7.1 Pakette ei saa ennetähtaegselt lõpetada. Pakett lõpeb tähtaja saabumisel.

7.2 Kui Klient on esitanud Ettevõttele valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged isiku-või kontaktandmed või valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged kliendikaardi andmed või kui ta üritas kasutada kolmanda isiku selliseid andmeid;

7.3Kui Klient rikkus lepingu tingimusi (näiteks paketitasu) või selle lisade tingimusi (sealhulgas klubi külastamise üldeeskirju).

7.4 Juhul, kui Ettevõtte tühistas lepingu punkti 7.3 alusel, ei tagastata paketitasu pärast lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata paketi kehtivusaja eest .

7.5 Teenusepakkujal on õigus viivitamatult ja ette teatamata ajutiselt Teenuste ( või osade Teenuste) pakkumist piirata ja ta peab Klienti sellest kirjalikult teavitama, kui:

7.5.1. Klient kahjustab Teenusepakkuja seadmeid;

7.5.2 Kliendi õigusvastased teod takistavad Teenusepakkuja Teenuste kasutamist teiste isikute poolt;

7.5.3 Teenusepakkuja ei saa Teenuseid pakkuda asjaolude tõttu, mis ei ole Teenusepakkuja kontrolli all (sealhulgas linna kommunaalvõrkude avariid, vääramatu jõu asjaolud ja muud asjaolud);

7.5.4 Klient ei järgi muid käesoleva Lepingu või Eeskirjade sätteid.

7.5.5 Klient on andnud kliendikaardi edasi teisele isikule.

 1. MUUD SÄTTED

8.1 Klient on nõus oma isikuandmete Teenusepakkuja poolse kasutamisega otseturunduse eesmärgil (ning reklaamteadete saatmiseks). Klient annab käesoleva Lepinguga ka nõusoleku Teenusepakkuja poolt pakutavate Teenuste kohta reklaamimaterjalide saamiseks.

8.2 Kogu Pooltevaheline suhtlus ja muu teadete vahetamine peab toimuma kirjalikult ja teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on saadetud tähitud kirja või kulleriga, faksi või e-posti teel (kättesaamise kinnitamisel).Teade loetakse adressaadi ehk teise poole poolt kätte saaduks järgmisel tööpäeval pärast selle saatmist, kui teade on saadetud Klienditsoonis.

8.3 Leping on täiendatav ja muudetav ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

8.4  Kõik käesoleva Lepinguga seotud või sellest tulenevad vaidlused, erimeelsused ja nõuded ning Lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtivusega seotud küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul ei õnnestu kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus või erimeelsus Eesti seadustes sätestatud korras kohtusse avalduse esitamise teel.

 1. Klubi töötleb Klientide isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses („GDPR“) ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt Klubi Privaatsusteate tingimustele

9.1Eesmärk

MTÜ Spordiklubi Corsagym (edaspidi „Klubi“ või „me“ ) teavitab käesoleva privaatsusteatega, kuidas me kogume ja kasutame oma Klientide (Klubi lepingulised kui ka lepinguta kasutajad ning Klubi veebilehe külastajad) isikuandmeid.

Juhindume isikuandmete töötlemisel kohalduvatest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest („GDPR“).

Rakendame asjakohaseid korralduslikke, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke meetmeid oma Klientide isikuandmete kaitse tagamiseks.

9.2 isikuandmete vastutav töötleja

MTÜ Spordiklubi Corsagym

Tartu, Võru 79, reg.k 80347309

E-post: info@corsagym.ee

9.3 mis isikuandmeid me kogume

Klubi kogub Kliendi kohta järgmisi isikuandmeid:

Isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed ja koopia, elukoht ja aadress):

Kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);

9.4 isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Klubi töötleb punktis 3 nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendilepingu täitmine (GDPR Art. 6 (1) b));
 • Kliendile turunduslike materjalide saatmine (GDPR Art. 6 (1) a)
 • Klubi juriidiliste kohustuse täitmine (raamatupidamine, avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine jm) (GDPR Art. 6 (1) c));
 • Klubi õigustatud huvi (GDPR Art. 6 (1) f)).

Õigustatud huvi alusel töödeldakse Kliendi isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Klubi teenuste arendamine;
 • Grupisisene andmevahetus;
 • Klubi töötajate, klientide ja vara kaitse (turvakaamerate kasutus);
 • Juriidiliste nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine;

9.5 isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võime olla kohustatud edastama punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks isikuandmeid ametiasutustele või edastame isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele meie õigustatud huvile tuginedes, näiteks infosüsteemide arendajatele.

9.6 isikuandmete töötlemine väljaspool euroopa majanduspiirkonda

Isikuandmeid ei edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

9.7 isikuandmete säilitamine

Klubi säilitab Kliendi isikuandmeid kuni punktis 3 nimetatud eesmärkide täitmiseni või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või Klubi isikuandmete töötlemise aluseks oleva õigustatud huvi ära langemiseni.

9.8 kliendi õigused

Kliendil on andmesubjektina järgmised õigused oma isikuandmete suhtes:

 • Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
 • Õigus taotleda isikuandmete parandamist juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
 • Õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.
 • Nimetatud õiguste kasutamiseks pöördub Klient Klubi poole aadressil gert@corsagym.ee

Teatud juhtudel võivad nimetatud õigused olla piiratud – näiteks kui Klubil on Kliendi andmete töötlemiseks seadusest tulenev kohustus. Vastuses Kliendi taotlusele põhjendab Klubi oma otsust.

Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee; tel: +372 627 4135; veebileht: www.aki.ee) või kohtule, kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul viisil tema õigusi rikkudes.

9.9 muudatused

Juhul, kui Klubi muudab töödeldavate isikuandmete liike või andmete töötlemise eesmärke, teeb Klubi vastavad muudatused käesolevas teavituses ning teavitab sellest Klienti tema e-posti aadressil.

 1. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE

10.1 Lepingu Kliendi poolt kolmandale isikule üleandmiseks on vajalik Klubi kirjalik nõusolek. Klubil on õigus keelduda lepingu üleandmise nõusoleku andmisest ilma põhjuseid selgitamata.

 1. RAKENDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1 Lepingule kohaldatakse Lepingu riigi õigust.

11.2 Lepingu ühe sätte kehtetus või ebatäpsus ei vabasta poolt lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ja ei too endaga kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust.

11.3 Pooled on kohustatud üritama lahendada käesolevast lepingust tuleneva mistahes vaidluse, sealhulgas lepingu muutmist, rikkumist, lõpetamist, õigusjõudu või tõlgendamist puudutava vaidluse läbirääkimiste teel viivitamatult. Kui pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, esitab Klient Ettevõttele avalduse, milles peab sisalduma Kliendi ees-ja perekonnanimi, elukoht, kontaktandmed, avalduse esitamise kuupäev, pretensiooni sisu, Kliendi nõue ja selle selgitus. Avaldusele tuleb võimaluse korral lisada avaldust põhistavad dokumendid. Ettevõte vaatab Kliendi avalduse läbi ja vastab Kliendile kirjalikult 15(viieteistkümne) päeva jooksu arvates avalduse saamisest vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele.

Ettevõte võib objektiivsete asjaolude korral pikendada avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise nimetatud tähtaega, millest Ettevõte teavitab Klienti viivitamatult ja kirjalikult ning näitab ära avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise uue tähtaja ning tähtaja pikendamise põhjused.

11.4 Juhul, kui pooltel ei õnnestunud lahendada vaidlust punkti 11.3 tingimuste kohaselt, kuulub selline vaidlus lahendamisele vastavalt Lepingu riigi õigusaktidele.